План за действие за опазване на пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips в България за периода 2024-2033 г.

Снимка:

Дейности по проекта

  1. Изготвяне и съгласуване на задание за разработване на План за действие за опазване на пеперудата Catopta thrips (Hübner, 1818) за периода 2019-2028 г.
  2. Разработване на план за действие за опазване на пеперудата Catopta thrips (Hübner, 1818)
  3. Организиране и провеждане на обществени обсъждания
  4. Организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки
Paracossulus (Catopta) thrips

Снимка:

Paracossulus (Catopta) thrips

Paracossulus (Catopta) thrips (Hübner, 1818)

Царство Animalia
Тип Arthropoda
Клас Insecta
Разред Lepidoptera
Семейство Cossidae
Род Paracossulus

Жизненият цикъл на пеперудата Catopta thrips е обвързан с екосистеми, разположени на ниска надморска височина при топъл климат. Мониторингът и опазването на вида служи за индикатор за състоянието на цялата екосистема, която той обитава. Намаляването на популациите на вида индикира настъпването на промени в местообитанията, които често са обвързани със замърсяване на почвите с препарати от селското стопанство, промяна на естествената растителност, загуба на биологично разнообразие, възникване на опасни пожари и прочие. Всички тези промени пряко влияят на устойчивостта на екосистемите и нарушават екосистемните услуги, от които зависи качеството на живот на хората.

План за действие за периода 2024-2033 г.

  • План за действие за периода 2024-2033 г.

Описание на вида

Catopta thrips е нощна пеперуда от семейство Cossidae (дървопробивачи) с големи размери – 35-42 mm с разперени криле. Предните крила са сиво-кафяви с едно голямо тъмно петно в средната долна част на крилото. Задните крила са едноцветни. Антените са V-образен гребен, като при мъжките е силно двойно гребенест.

Разпространение и местообитания

Видът е разпространен в средните части на Източна Европа и степите на Предна Азия. В България Catopta thrips се среща в изолирани находища в ниските и топли части на страната, включително до морското равнище (с. Топола до Балчик). В находищата при Балчик и Реселец се намира цялата популация в България и на Балканския полуостров, поради което тяхното опазване е ключово за опазването на вида у нас и в региона. По стари данни, пеперудата се е срещала в района на Сливен, Пловдив и Бургас, но находищата са изчезнали при застрояването на градовете. Находището при Балчик – с. Толола, е почти напълно унищожено и увредено вследствие на развитието на три голф игрища.

Местообитания, хранене, размножаване и поведение

Подходящите местообитания за вида са на надморска височина от 0 до 600 m. Обитава открити тревисти степни и полустепни местообитания в покрайнините на широколистни гори. Важно растение за вида е пелинът (Artemisia), тъй като там се развиват ларвите и служи за хранителен ресурс.

Видът има едно поколение годишно през юни – юли. Не извършва миграции. През нощта се привлича от светлинни източници. Лети само при добри метеорологични условия.

Подобни видове

Eдинственият вид, с който може да се сгреши, е Parahypopta caestrum (Hübner, 1808), като той е по-дребен (29 – 38 mm с разперени криле), с по-слабо гребенести антени. Също така Parahypopta caestrum е с бели предни и задни криле и тяло и петното на предните криле е черно, недобре оформено, като накъсана препаска от горната до долната част на крилото.

Заплахи

Факторите, които застрашават популациите на вида, са урбанизирането и развитието на инфраструктурата; пожарите и изгарянето на растителност; промяна на растителните видове, като възниква липса на подходящи растителни видове, нужни за жизнения цикъл на вида; използване на биоциди, хормони и препарати в земеделието и горското стопанство.

Природозащитно състояние

Приложение II и IV

Директива на Съвета №92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Връзки

  1. Публикуван План за действие за опазване на пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips в България за периода 2024-2033 г. на страницата на МОСВ.
  2. Първи вариант на Плана за действие за опазване пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips
  3. Формуляр за обратна връзка
  4. Форум

Нормативна база

Новини

Подобни проекти